Přeskočit na obsah

827 – Vyvolil si apoštoly

Noty k písni číslo 827 – Vyvolil si apoštoly

Vstup
1. Vyvolil si apoštoly / z lidských synů Boží syn / v díle spásy k slavné roli: / pomáhat svět zbavit vin. / I nás voláš, Jezu Kriste, / abychom ti věrně, čistě / životem svým sloužili, / s tebou jít se snažili.

Před evangeliem
2. Slovo Boží uslyšeli, / símě pravdy odvěké; / s horlivostí pak je seli / v lány světa daleké. / I nám v jasném Božím hlase / světlo pravdy rozžíhá se; / chcem je v sobě uchovat / a dál světu zvěstovat.

Obětní průvod
3. Co jste byli, čím jste žili, / dílo své i domovy / pro Krista jste opustili, / k jeho službě hotovi. / Stonásob vám všechno vrátil / nekonečnou mzdou, jíž splatil / dělníkům své vinice / k slávě Boží Trojice.

Přijímání
4. Radosti svých apoštolů, / Beránku a Králi náš, / nám teď z obětního stolu / náruč lásky otvíráš. / Z našich duší sejmi viny, / z našich srdcí zaplaš stíny, / než nám krásu tváře své / zjevíš v záři nebeské.

5. Jak se tehdy srdce chvělo / v apoštolech úžasem, / když jim Pán dal svoje tělo / před smrtelným zápasem. / I nás nyní ve svátosti / tělem svým a krví hostí, / celý se nám věnuje, / s námi v nás se raduje.

Závěr
6. Proste za nás Mistra svého, / učitele našich cest, / ať se svatou vůlí jeho / vždy a rádi dáme vést; / ať v nás nikdy nezhasíná / světlo pravdy Boha Syna, / jenž nás volá za Otcem / s Duchem, víry průvodcem.


M

Tx: J. Pavelka 1907 – N: Zd. Pololáník 1967