Přeskočit na obsah

839 – K oltáři Páně

Noty k písni číslo 839 – K oltáři Páně

Vstup
1. K oltáři Páně plni touhy spějme, / k Ježíše Krista drahé oběti; / z hloubi své duše Hospodinu pějme, / k nebes ať výši duch náš zaletí! / Tobě, ó Bože, z vin se vyznáváme, / na milost přijmi dítky zbloudilé. / Patrone svatý, jehož v nebi máme, [: oroduj za nás, svatý Cyrile. :]

2. Ó budiž chvála Hospodinu vzdána, / lidem buď mír, když dobré vůle jsou, / nebeská všem je otevřena brána, / plní kdo víry cestou Páně jdou. / Vzdávej svým otcům díky neustálé / za světlo víry, vděčný národe, / aby nám jasně zářilo i dále, [: oroduj za nás, svatý Metode. :]

Před evangeliem
3. Věříme v Boha, Otce všemocného, / v Ježíše Krista stejné podstaty, / spolu též v Ducha, dárce milostného, / v němžto je poklad pravdy bohatý. / Statečně chceme při své víře státi, / pilně se chránit cesty nepravé, / s dědicem svatým život za ni dáti, [: oroduj za nás, svatý Václave. :]

Obětní průvod
4. Chleba a víno darem tobě nesem / podle tvé vůle, Pane na nebi; / tobě se v oběť dává země s plesem, / jméno tvé svatá církev velebí. / Pastýře, otce dal jsi vlasti naší, / v něm po věky má národ útěchu, / k němu se prosba vzhůru k nebi vznáší: [: oroduj za nás, svatý Vojtěchu. :]

5. Zapějme Pánu vroucně píseň slávy, / k nám se již blíží nyní na oltář, / nebesa nebes Krále svého zdraví, / andělé před ním kloní svoji tvář. / S nimi tam skví se jako hvězda krásná, / z které všem světlo lásky zářilo, / národa matka, mučednice jasná: [: oroduj za nás, svatá Ludmilo. :]

Přijímání
6. Beránku Boží, který snímáš viny / celého světa, jejž jsi vykoupil, / pohlédni na nás, na své hříšné syny, / zlého nás zbav a ve všem dobrém sil. / Světcové naši, kteří v nebi dlíte, / před Božím trůnem, slyšte národ svůj: / Chraňte nás, svatý Prokope a Víte, [: Anežko svatá, za nás oroduj. :]

7. Požehnán budiž, který jménem Páně / přicházíš z nebe, plný milosti, / ó kéž se hostem duše naší staneš, / pramenem spásy, čistých radostí. / Tys byl i silou svého kněze Jana, / že povinnosti svoje nezradil. / Kéž je i nám ta velká milost dána, [: kéž nebe máme s Janem za podíl. :]

Závěr
8. Dej, Bože věčný, nám své požehnání, / veď v míru národ, jenž tě velebí, / slyš slova přímluv od těch, kdo nás chrání, / nám připravují místo na nebi. / Jsou z našich rodů, naší věčnou slávou, / kráčeli zemí, po níž jdeme my. / S pomocí jejich najdem cestu pravou [: tam, kde se sejdem s nimi se všemi. :]


M

Tx: Vl. Šťastný († 1910) – N: J. C. Sychra († 1935)