Přeskočit na obsah

888 – Slavná slova

Noty k písni číslo 888 – Slavná slova

Slavná slova se pronášejí o tobě, Maria, neboť veliké věci ti učinil Mocný.

Kantikum Panny Marie – Lk 1,46–55

Noty k písni číslo 888 – Slavná slova

Velebí má duše Pána *
 a můj duch plesá v Bohu, mém spasiteli,
že shlédl na svou nepatrnou služebnici: *
 Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, kte je mocný; *
 jeho jméno je svaté.
A jeho milostrdenství od pokolení do pokolení *
 k těm, kdo se ho bojí. Ant.

Prokázal sílu svým ramenem, *
 rozptýlil ty, kdo v srdci pyšně smýšlejí.
Mocné svrhl z trůnu *
 a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobmi věcmi *
 a bohaté propustil s prázdnou. Ant.

Ujal se svého služebka Izraele, *
 pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim otcům, *
 Abrahámovi a jeho potomkům na věky.
Sláva Otci i Synu *
 i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i ny i vždycky *
 a na věky ků. Amen. Ant.


M5

T: Kantikum Panny Marie – Lk 1,46–55 – N: J. Olejník