Přeskočit na obsah

889 – Andělé Boží, modlitby

Noty k písni číslo 889 – Andělé Boží, modlitby

Vstup
1. Andělé Boží, modlitby tvorů / k Božímu trůnu vznášejte dnes, / připojte zpěv svůj k našemu sboru, / velebně Pánu ať zní náš ples! / V pokoře pravé vyznejme viny, / vzdávejme chválu, slávu a čest / Kristu, jenž vládne věčně i nyní / a jehož láska bezmezná jest.

Před evangeliem
2. Nebeské pravdy rozumu skryté / chápati vírou učíte nás, / nám, co je tajné, v Bohu vy zříte, / vám, co je zjevné, nám halí čas. / Všemu, co Věčný zjevil kdy zemi / a co své církvi v ochranu dal, / vyznávat chceme s anděly všemi, / Ježíš je Život, Spasitel, Král.

Obětní průvod
3. K oběti čisté víno a vodu / před smrtí hořkou vyvolil Pán, / za těžkou vinu lidského rodu / byl mukám kříže na pospas dán. / S ním i my Bohu za oběť smíru / dáme se nyní, chceme se kát. / Andělé Boží, vyproste víru, / po chlebě živém probuďte hlad.

Přijímání
4. V Betlémě lásky nebeská síla / přiměla Boha zrodit se nám; / ejhle, dnes tatáž Láska to byla, / za stánek svůj jež zvolila chrám. / Duchové čistí, provázen vámi, / na oltář z nebe sestoupil Pán; / buď vroucně vítán teď mezi námi, / za lásku vřelý dík ti buď vzdán.

5. Duši, hle v slzách obmytou nyní / otevř si jako bělostný květ, / vejdi a zabraň, chladné by jíní / nezavál do ní lhostejný svět. / Naplň ji vírou, nadějí svatou, / rozpal ji láskou andělů svých, / aby se chvěla před tvojí ztrátou, / dosáhla cíle v tvých nebesích.

Závěr
6. Andělé Boží, vnuknutí vaše / ať v zbožné duši bez konce zní, / kéž se jím řídí konání naše, / k tomu dej Bůh své požehnání. / Abychom s vámi, ochránci svými, / v náruči Boží spočívali, / na věky hlasy přeradostnými / dobrotu Boží uctívali.


M

TN: F. Střížovský 1938