Přeskočit na obsah

896 – Hlas v nebi volá

Noty k písni číslo 896 – Hlas v nebi volá

Vstup
1. Hlas v nebi volá: Kdo jsou tito zde / v bílém rouchu odění? / To jsou ti, kdo přicházejí z velikého soužení.

2. Šat vyprali si v Krvi Beránka, / za nás z lásky prolité, / nyní jako hvězdy nebe zaskví se ve slávě tvé.

Před evangeliem
3. Z násilí, muk a útrap nesčetných / Bůh je na trůn k sobě vzal, / sám jim setře slzy z očí mučedníků Pán a Král.

4. Již nezakusí bolest, žízeň, hlad, / Beránek je bude pást, / u pramenů vody živé najdou svoji věčnou vlast.

Obětní průvod
5. Hrdinnou oběť mučedníků všech / s nebem slaví naše zem, / ti, kdo v slzách zasévali, sklízet budou s jásotem.

6. Velkou věc s nimi učinil sám Bůh, / trýzeň v jásot proměnil, / z jejich krve setbu nebes pro žeň spásy připravil.

Přijímání
7. Komu je Ježíš poklad nejdražší, / sama smrt se mění v zisk, / z hrůz a zloby pozvedá nás jeho dlaně vroucí stisk.

8. Ze stolu lásky dej nám jíst a pít, / stále dávej nám svůj chléb, / živ nás Tělem svým a Krví, Boží Synu, Spáso všech!

Závěr
9. V úzkostech bojů odvahu nám dej, / v křížích, zkouškách při nás stůj, / dej, ať tebe milujeme víc než vlastní život svůj.

10. Amen! Ať chvála, sláva, čest a dík / vám na věky věků zní, / přímluvou nám pomáhejte, hrdinové vítězní.


M

T: J. Hrdlička 2010 – N: Z. Pololáník 2010