Přeskočit na obsah

897 – Tobě ke cti, svatý Jene

Noty k písni číslo 897 – Tobě ke cti, svatý Jene

Vstup
1. Tobě ke cti, svatý Jene, / naše píseň jásej dnes, / ty jsi pro právo a pravdu / kruté smrti v oběť kles. / Jako prorok Nejvyššího / věrně na stráži jsi stál, / aby svatý zákon jeho / plnil poddaný i král.

2. Bohatství a statky světa / s lehkou myslí opouštíš, / poklad ceny nejvzácnější / v službě Bohu nacházíš. / I dnes voláš: Obraťte se, / změňte hříšné smýšlení, / neboť Spasitel se blíží / a s ním vaše spasení.

Před evangeliem
3. Radostné tvé narození / anděl Páně zvěstoval, / neb tvůj příchod blízké spásy / blahou předzvěstí se stal. / Ty jsi hlas, jenž v poušti volá / a má cesty připravit / Beránkovi, který brzy / tvojí rukou dá se křtít.

Obětní průvod
4. Tvůj duch ctnosti nadpozemských / zářivým se leskem skvěl, / že lid tebou oslovený / Mesiášem mít tě chtěl. / Jíti cestou za Ježíšem / přikazuje hlas tvých úst. / Ty se musíš umenšovat, / aby Kristus mohl růst.

Přijímání
5. Svatý Jene, v říši Boží / Beránkovi nejblíž jsi, / statečností tvou a ctnostmi / nebesa se honosí. / Cesty Pánu připrav nyní / do srdcí, kam vejít chce / ve způsobách chleba, vína / Ježíš, Bůh, náš zachránce.

Závěr
6. Chceme příkazů tvých dbáti / s ochotou a radostí, / pro víru i život dáti / kéž je chloubou nám a ctí. / Půjdem za svým Spasitelem, / jehož tys nám ukázal, / aby v soudný den z nás každý / po pravici jeho stál.


M

T~: F. Střížovský 1938 – N~: M. Haydn 1795