Přeskočit na obsah

914 – Bůh ti tento život dal

Noty k písni číslo 914 – Bůh ti tento život dal

1. Bůh ti tento život dal, / bys jej vroucně miloval, / a tak touto svatou láskou / blaženým se stal. / Jednu jenom duši máš, / proč tak málo o ni dbáš? / Pamatuj: Když duši ztratíš, [: vše ztraceno máš! :]

2. K dobru tvému každý den / od Boha byl stanoven; / proto hleď, co síly stačí, / konat dobro jen. / Abys Bohu byl vždy blíž, / slovo Páně v duši slyš: / Co učiníš pro bližního, [: pro mě učiníš. :]

3. Smrt přichází blíž a blíž, / snad po tobě sahá již. / Stihne-li tě v stavu hříšném, / kterak obstojíš ? / Až dokončíš lidskou pouť, / předstoupíš před Boží soud, / tam před tváří Pravdy věčné [: nelze uniknout. :]

4. Zavčas hříchů litujme / svoje viny vyznejme, / o svátostné odpuštění / k Bohu volejme. / Otec všechno odpustí, / a kdo se ho nespustí, / ten u jeho lásky dojde [: věčných radostí. :]

5. Koho tíží temný hřích, / i kdo tone v zármutcích, / ten ať spěchá k Matce Boží, / Matce trpících. / Koho ona miluje, / ke komu se schyluje, / nad tím na přímluvu její [: Syn se smiluje. :]

6. Zanech, zanech všech zlých cest, / Kristův kříž se odvaž nést / až tam, kde zní jeho velké / Dokonáno jest. / Slyš, má duše, tento hlas, / vrať se k Bohu svému zas, / on tě volá, za ním spěchej, [: dokud ještě čas. :]


T~ N~ (Poutní kniha 1893): polovina 19. stol.