Přeskočit na obsah

917 – Buď ve svátosti

Noty k písni číslo 917 – Buď ve svátosti

Vstup
1. Buď ve svátosti Bohu přítomnému, / jenž zvolil dům ten k přebývání svému, / vzdán dík a čest a klanění! / Zde nebeská je brána, / všem lidem zotvírána, [: jí aby došli k spasení. :]

Před evangeliem
2. Zde tolikrát již slovo Páně znělo / a lidské srdce k chvále rozepělo, / jak kdysi v chrámech Judeje. / Zde slzu stírá z tváří, / nástrahy pekla maří [: a duším láskou panuje! :]

Obětní průvod
3. Zde Kalvárie i síň na Siónu, / kde Kristus Ježíš k spáse miliónů / se obětuje denně zas. / Zde také oběť naši / sám za nás k Otci vznáší, [: svým křížem těší, sílí nás. :]

Přijímání
4. Pán chtěl by vejít dnes do chrámu tvého, / ó srdce mé, jež věříš, doufáš v něho, / jen zaplaň láskou ohnivou. / On mír a pokoj dává / a chránit nepřestává [: ty, kteří zcela jeho jsou. :]

5. Mé srdce, změň se v svatostánek Páně, / kam Kristus vejde rád a odevzdaně / jak do domova tichého. / Přijď, vstup k nám, Kriste Králi, / již trůn jsme přichystali [: pro tebe, Boha pravého. :]

Závěr
6. Kéž tvoje ruka, plná požehnání, / nás, Pane, v bojích provází a chrání, / až za prací se rozejdem. / Dej, ať tvé shromáždění / se po lopotě denní [: navěky sejde v domě tvém. :]


M

Tx N: Fr. Střížovský (BC 1938)