Přeskočit na obsah

932B – Tebe, Bože, chválíme

1. Tebe, Bože, chválíme, / tebe, Pane, velebíme, / tebe, Otce věčného / s tvory celé země ctíme. / Též i moci andělské / věčně chválí jméno tvé.

2. Tobě zpívá nebe chrám, / cherubové, serafíni: / Svatý, Svatý, Svatý Pán, / Bůh, jenž mocné divy činí. / Nebe, země, den i noc / hlásá slávu tvou a moc.

3. Tebe slaví skvělý chór / proroků i apoštolů, / mučedníků vzácný sbor, / církve hlas od tvého stolu, / tebe, Otce našeho, / Syna, Ducha Svatého.

4. Ty jsi, Kriste, slávy král, / Syn, v němž Bůh je mezi námi. / K naší záchraně jsi vzal / lidské tělo v lůně Panny. / Zvítězil jsi nad smrtí, / zveš nás v nebes království.

5. Po pravici Boží dlíš / v slávě Otce nebeského. / Věříme, že přicházíš / jako soudce tvorstva všeho. / Pomoz služebníkům svým, / drahou krví koupeným.

6. Dej, ať uvedeni jsme / do tvé slávy ke všem svatým. / Žehnej svému dědictví, / zachraň je a kraluj nad ním. / Dobrořečit chceme ti, / chválit dnes i navěky.

7. Dnes a stále, Pane náš, / chraň od hříchů lidské syny, / smiluj se a dluhy smaž, / prokaž nám své dobrodiní. / Vždyť kdo v tebe doufá jen, / nikdy není zahanben.

K Dobrořečme Otci i Synu i Duchu Svatému. (Aleluja.)
L Chvalme a vyvyšujme ho navěky. (Aleluja.)

K Pane, vyslyš mou modlitbu.
L A mé volání přijď k tobě.

K Modleme se. Bože, tvé milosrdenství je nezměrné a tvá dobrotivost jako nevyčerpatelný poklad; vzdáváme díky tvé velebnosti za udělené dary a prosíme, abys nás neopouštěl a připravil k budoucím odměnám. Skrze Krista, našeho Pána.
L Amen.


T: parafráze chvalozpěvu Te Deum laudamus, složil sv. Ambrož († 397), redakce 1988 – N~: zpěvník Marie Terezie 1774