Přeskočit na obsah

582 – Ve tvém chrámě

Noty k písni číslo 582 – Ve tvém chrámě

Vstup
1. Ve tvém chrámě zbožně dlíme, / Otče dobrý, Bože náš, / v tichém žalu vzhůru zříme, / kde své zářné sídlo máš; / nehleď na svých dítek vinu, / nedbej zloby jejich činů, [: nezamítej hříšníků! :]

2. Sláva Bohu v jasné výši, / lidem mír buď na zemi! / Pozdrav ten leť do všech říší / a zni všemi zeměmi; / nesmírná je Boží sláva, / sladký mír, jejž Bůh nám dává, [: buď Pán věčně veleben. :]

Před evangeliem
3. Bože náš, chléb slova tvého / přivádí svět k spasení, / světlo, pravda, život z něho, / do duší se pramení; / kéž se po všem světě šíří, / bludy zmaří, hněvy smíří [: lásky jeho blahá zvěst. :]

Obětní průvod
4. K Tobě, Bože trojjediný, / pozdvihujem mysl svou, / odpusť naše mnohé viny / pro tu oběť přesvatou! / Všechny síly, touhy, snahy, / vůli svou i život drahý [: v skrovný dar ti dáváme. :]

Přijímání
5. Beránku, nám z nebe daný, / ty jsi v bolu za nás pněl, / abys lidstvu ráje brány / křížem svatým otevřel. / Spasiteli, Jezu tichý, / který snímáš světa hříchy, [: smiluj se a odpusť nám. :]

6. Světem lásky oltář plane, / nás však tíží mnohý hřích, / hodnými nás učiň, Pane, / vzácných hodů nebeských! / Přijď k nám, Jezu dobrotivý, / spáso naše, chlebe živý, [: zůstaň s námi, Bože náš. :]

Závěr
7. Oběť svatá dokonána, / milost hojnou Pán nám dal, / chvála budiž Kristu vzdána, / jenž k nám z nebe zavítal. / Slyš nás, Otče, v nebes výši, / křesťanské své žehnej říši [: pro tu oběť přesvatou. :]


M

T~: Kancionál královehradecký 1846 – N: J. L. Zvonař († 1865)