Přeskočit na obsah

883 – Maria Panno, v této svaté chvíli

Noty k písni číslo 883 – Maria Panno, v této svaté chvíli

Vstup
1. Maria Panno, v této svaté chvíli / pozdravujem tebe písní radostnou, / předkové naši s důvěrou tě ctili, / tys jim v strastech pomáhala láskou svou. [: Ó Panno věrná, při svém lidu stůj, / za náš národ český vždycky oroduj! :]

Před evangeliem
2. Božímu Slovu věrná ty jsi byla, / za Matku když Páně tebe určilo, / spasení naše tak jsi připravila, / Slovo věčné když se pro nás zrodilo. [: Ó Panno věrná, při svém lidu stůj, / za náš národ český vždycky oroduj! :]

3. Učení Páně věrně's uchovala / ve svém srdci plném ctností, plném krás, / vůle tvá pouze vůli Boží znala, / bychom Bohu věrni byli, nauč nás. [: Ó Panno věrná, při svém lidu stůj, / za náš národ český vždycky oroduj! :]

Obětní průvod
4. Obětí svatou byl tvůj život celý, / pokorně jsi stála v kříže znamení, / oběti naše, jež jsme protrpěli, / doveďte náš národ k Bohu, k spasení! [: Ó Panno věrná, při svém lidu stůj, / za náš národ český vždycky oroduj! :]

5. Hospodin svatý, buď mu věčná chvála! / Tobě dík buď, Panno naše přemilá, / záštitou mocnou všem nám jsi se stala, / národu když zkáza krutá hrozila. [: Ó Panno věrná, při svém lidu stůj, / za náš národ český vždycky oroduj! :]

Přijímání
6. Na oltář denně Bůh náš sestupuje, / aby lidu svému pokoj, blaho dal, / ať tvoje láska vždy nám vyprošuje, / aby bratr bratra svého miloval. [: Ó Panno věrná, při svém lidu stůj, / za náš národ český vždycky oroduj! :]

7. Beránek Boží, Spasitel náš milý, / kéž by mezi námi vždycky stánek měl, / abychom k jeho slávě ctnostně žili, / nedej, aby národ Krista zapomněl! [: Ó Panno věrná, při svém lidu stůj, / za náš národ český vždycky oroduj! :]

8. S Ježíšem, zdrojem lásky nekonečné, / zůstaň v našem žití pevnou ochranou, / za věrnost tvoji s věrností a vděčně / zasvěcujem tobě celou zemi svou. [: Ó Panno věrná, při svém lidu stůj, / za náš národ český vždycky oroduj! :]

Závěr
9. Maria Panno, lásku tvou jsme zřeli, / s Jezulátkem milovaným žehnej nám, / požehnej vlasti, žehnej národ celý, / po smrti pak doveď duše v nebes chrám! [: Ó Panno věrná, při svém lidu stůj, / za náš národ český vždycky oroduj! :]


M

T: A. Groová – N: J. Mácha