Přeskočit na obsah

891 – Před oltářem Nejvyššího

Noty k písni číslo 891 – Před oltářem Nejvyššího

Vstup
1. Před oltářem Nejvyššího / chví se lidské bídy stín, / slož se, našich hříchů tího, / v milosrdný Boží klín. / S lítostí nechť v duších roste / láska k Bohu přesvatá, / za nás v nebi vroucně proste / apoštolská knížata. / Svatý Petře, svatý Pavle, / v ústrety dnes pějem vám: / Buďte sloupy naší víry, / upevněte duší chrám!

2. Sláva, sláva, zahlaholil / nebešťanů svatý ret, / když Syn Boží v jeslích svolil / životem nás provázet. / Kráčej, Pane, s námi spolu, / nedej klesnout v únavě! / Po vzoru tvých apoštolů / kéž jsme Bohu k oslavě! / Svatý Petře, svatý Pavle, / v ústrety dnes pějem vám: / Buďte sloupy naší víry, / upevněte duší chrám!

Před evangeliem
3. Zajde vše, co v sobě chová / vesmír širý, daleký, / jenom svatá Boží slova / trvat budou na věky. / Nechať v srdce naše vrůstá / a tam ohněm k nám sálá / blahá zvěst, již kdysi ústa / apoštolů hlásala! / Svatý Petře, svatý Pavle, / v ústrety dnes pějem vám: / Buďte sloupy naší víry, / upevněte duší chrám!

Obětní průvod
4. Nechať touhou rozechvělá / duše k nebi zaletí, / aby vroucně účast měla / na nejdražší oběti. / Svatí naši apoštolé, / příklad ve vás zříme plát: / Naučte nás ve své škole / Bohu žít a umírat! / Svatý Petře, svatý Pavle, / v ústrety dnes pějem vám: / Buďte sloupy naší víry, / upevněte duší chrám!

Přijímání
5. Odkud sílu čerpali jste, / apoštolé, k pracím svým? / Tys je sílil, sladký Kriste, / nejsvětějším tajemstvím! / K stolu Páně v této chvíli / dychtivě, má duše, spěj! / Přijď, ó Kriste, zdroji síly, / příbytek v mém srdci měj! / Svatý Petře, svatý Pavle, / v ústrety dnes pějem vám: / Buďte sloupy naší víry, / upevněte duší chrám!

6. V celém světě poklad není, / jenž by splatil Boží hněv! / K životu jsme vykoupeni / skrze Beránkovu krev! / Kriste, dej, ať touto cenou / z hříchů všichni povstanem, / zemi v krvi očištěnou / naplň již svým pokojem! / Svatý Petře, svatý Pavle, / v ústrety dnes pějem vám: / Buďte sloupy naší víry, / upevněte duší chrám!

7. Před tebou se, Bože, klaní, / v prachu země naše skráň. / Ó, kéž svoje požehnání / udělí nám tvoje dlaň! / Jako kdysi ve svět širý / apoštolů oheň plál, / tak i my ať světlo víry / odsud zaneseme v dál! / Svatý Petře, svatý Pavle, / v ústrety dnes pějem vám: / Buďte sloupy naší víry, / upevněte duší chrám!

Závěr
8. Skončena je oběť svatá, / budiž tobě, Pane, dík! / Ještě s jednou prosbou chvátá / duše v tento okamžik: / Pod ochranou apoštolů / kéž nám plyne žití čas, / a pak jednou po všem bolu, / Bože, v nebe uveď nás! / Svatý Petře, svatý Pavle, / v ústrety dnes pějem vám: / Buďte sloupy naší víry, / upevněte duší chrám!


M

T: Č. Tomíško 1942 – N: St. Mach 1942